ਸ਼ਾਹ ਮਸਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹਚਿੰਤ ਗਿਰੀ ਜੀ

ਸਥਾਨ

  • ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵ ਗਿਰੀ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚਿੰਤ
  • ਬਾਬਾ ਗਜ਼ਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਚਿੰਤ (ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ)
  • ਬਾਬਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਾਹਚਿੰਤ
  • ਬਾਬਾ ਸਾਦ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਾਹਚਿੰਤ
  • ਮੰਦਿਰ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ਾਹਚਿੰਤ

ਸੇਵਾਦਾਰ : ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ